Biuro rachunkowe Sosnowiec, Biuro rachunkowe Katowice, Usługi księgowe Dąbrowa Górnicza, dobry księgowy Sosnowiec, Biuro rachunkowe Będzin

Biuro rachunkowe Sosnowiec

motto

Aktualności

2013-02-15

Ważna informacja dotycząca zmiany sposobu rozliczania kosztów i podatku VAT


Przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany, które bezpośrednio będą miały wpływ na prowadzenie przez biuro rachunkowe rozliczeń w 2013r.

 I. PODATEK DOCHODOWY

 Korekta kosztów 30 dni od upływu terminu płatności

To znaczy, że przedsiębiorca będzie musiał wycofać z kosztów działalności niezapłacone faktury, jeżeli upłynie ponad 30 dni od terminu ich płatności.

 W przypadku niezapłacenia faktury przedsiębiorca będzie musiał zrobić korektę kosztów uzyskania przychodu (wyksięgowanie kosztów) w miesiącu, w którym mija 30 dzień od upływu terminu płatności danego zobowiązania. (Jeśli termin płatności na fakturze będzie dłuższy niż 60 dni, moment dokonania korekty kosztów będzie przypadał na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów).

 Oznacza to że do każdej dostarczonej do biura rachunkowego faktury kosztowej należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (KP, wydruk potwierdzenia przelewu, inne- osobiste potwierdzenie zapłaty), ponieważ brak takiego potwierdzenia będzie wymagał prowadzenia dokładnego monitoringu wymagalnych płatności przez podatnika lub biuro rachunkowe, a co za tym idzie rozszerzenia prowadzonych przez nas usług i podwyższenia wynagrodzenia naszej kancelarii.

 W przypadku zapłaty faktury w terminie późniejszym, przedsiębiorca ponownie będzie miał prawo do ponownego zaliczenia jej do kosztów działalności i dokonania ponownej korekty kosztów w miesiącu zapłaty tej faktury.

 II. AMORTYZACJA - koszty

 Nowe przepisy będą miały również wpływ na zaliczanie w koszty do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT

 Korekta naliczonego podatku VAT 150 dni od upływu terminu płatności.

W przypadku niezapłacenia kwoty z faktury przedsiębiorca jest ustawowo zobowiązany do zrobienia korekty VAT naliczonego. Moment korekty przepisy określają na miesiąc,
w którym upływa 150 dzień od upływu terminu płatności danego zobowiązania.

 Korekta należnego podatku VAT 150 dni od upływu terminu płatności.

Jednocześnie przedsiębiorca dokonujący sprzedaży ma prawo w takiej sytuacji dokonać korekty należnego podatku VAT, na zasadach uproszczonych.

 Zmienione przepisy VAT obejmują niezapłacone faktury, jeżeli 150-ty dzień liczony od terminu płatności przypada po dacie 01-01-2013.

Sankcje VAT:

Za nie skorygowanie w określonych terminach niezapłaconych  faktur grozi kara wynosząca 30% kwoty nie skorygowanego podatku VAT.

KOREKTA VAT JUŻ W ROZLICZENIACH STYCZNIA 2013!

W praktyce oznacza to, że zachodzi konieczność udokumentowania zapłaty w przypadku podatników VAT – faktur zakupu z terminem płatności od 4 sierpnia 2012r.

O wszelkich ewentualnych, opóźnieniach w swoich płatnościach powyżej 30 dni od daty płatności danej faktury należy poinformować biuro rachunkowe, aby skorygować podatki.


Aktualności

2013-05-22
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Państwowej Inspekcji Pracy.

Strona 1 z 12  > >>